تماس با ما | خانه | Asia Seir Aras
شنبه 28 مهر 1397
جستجو:  
مقالات
عوامل موثر در حمل و نقل ريلي و زمان سفر 
 
آمادگي عملي وسايل نقليه ريلي به محدوديتهاي فني و ماهيت تجاري بستگي دارد.بنابراين دو عامل براي محاسبه زمان بكار ميروند كه از تاثير متقابل ميان وسائل نقليه و خطوط بدست آمده است و اين اولين گام براي تحليلي دقيق محسوب مي شود.
فصلنامه فني تخصصي مركز تحقيقات در راه آهن

تاريخچه ظهور راه آهن در ايران 
 
اهميت روز افزون پديده راه آهن ، رواج سريع آن تا اواسط قرن نوزده و رشد خيره كننده اي كه به تبع آن در جهان پديدار شده موجب گرديده كه مردم كشور شيفته اين اختراع و پديده جديد شدند وايجاد و بسط آن را وجهه همت خويش قرار دهند
كتاب حمل و نقل ريلي و صنايع وابسته به راه آهن
  -- [آرشيو]